Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Wetenschappelijke begeleidingscommissie

 

OCW heeft een wetenschappelijke begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit:

 

 • de heer H.D. (Dinand) Webbink
 • mevrouw I.F. (Inge) de Wolf
 • de heer B. (Bas) van der Klaauw
 • de heer J.W. (Hans) Luyten
 • de heer G.J.M.G. (Geert) van der Heijden

 

Elk commissielid begeleidt een aantal onderzoeksprojecten.  

 

Deze begeleidingscommissie heeft tot taak:

 1. erop toezien dat de gehonoreerde onderzoeken conform voorstel worden uitgevoerd;
 2. de consortia adviseren over de adequate wetenschappelijke uitvoering van het ingediende voorstel (en eventueel meedenken over alternatieven);
 3. daar waar consortia af willen of moeten wijken van hun oorspronkelijke voorstel of onderzoeksdesign, bepalen of deze wijziging geoorloofd is (en eventueel meedenken over alternatieven);
 4. bij ernstige tekortkomingen in de uitvoering van een onderzoek, OCW adviseren over eventuele voortijdige beëindiging van de toekenning van financiële middelen voor het betreffende onderzoek;
 5. beoordelen van de jaarlijkse voortgangsrapportage (jaarlijks 1 oktober);
 6. beoordelen van de eindrapportage;
 7. OCW op de hoogte te brengen van haar bevindingen ten aanzien van de voortgangs- en eindrapportage.