Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Begeleidingscommissie

Er is een begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs ingesteld die de toegekende projecten begeleidt in het uitvoeren van hun onderzoek. De commissie wordt ondersteund door DUO (het Programmabureau).

De begeleidingscommissie heeft tot taak: 

  • erop toe te zien dat de gehonoreerde onderzoeken conform voorstel worden uitgevoerd;
  • de consortia te adviseren over de adequate wetenschappelijke uitvoering van het ingediende voorstel;
  • daar waar consortia wensen af te wijken van hun oorspronkelijk voorstel, te bepalen of deze wijziging geoorloofd is;
  • de jaarlijkse voortgangsrapportages en de eindrapportage te beoordelen en de stuurgroep op de hoogte te brengen van haar bevindingen;
  • bij ernstige tekortkomingen in de uitvoering van een onderzoek, de stuurgroep te adviseren over eventuele voortijdige beeindiging van de toekenning van financiele middelen voor het betreffende onderzoek.

 Onder 'Onderzoek' (paarse balk) vindt u de samenstelling van de begeleidingscommissie.

 

Meer informatie

http://lexius.nl/instellingsbesluit-begeleidingscommissie-onderwijs-bewijs